I. INFORMACJE WSTĘPNE

Podstawę prawną Olimpiady i zasad jej działania stanowi ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. poz. 125, z 2009 r. poz. 1041 oraz z 2014 r. poz. 1290) wprowadza się zmiany zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r.

Organizatorem Olimpiady jest Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu. Olimpiadę przeprowadza Komitet Główny.

Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Języka Angielskiego: prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Jacek Fisiak

 

Adres:

Wyższa Szkoła Języków Obcych

im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

Komitet Główny

Olimpiady Języka Angielskiego

ul. Różana 17A

61-577 Poznań

(61) 663 62 64   Fax: (61) 663 62 52

W zawodach olimpiady języka angielskiego mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz uczniowie ponadpodstawowych szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości. W olimpiadzie mogą również uczestniczyć – za zgodą Komitetu Głównego – laureaci konkursów, rekomendowani przez komisje konkursowe oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych – realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

Celem Olimpiady Języka Angielskiego jest rozwijanie pasji i kształtowania umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowania aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej poprzez:

1/ budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowań językiem angielskim,

2/ rozszerzenie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy uczniów o krajach angielskiego obszaru językowego,

3/ stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą,

4/ stwarzanie większej grupie uczniów możliwości odnoszenia sukcesu na poziomie lokalnym i regionalnym przez upowszechnianie udziału młodzieży w kolejnych etapach olimpiady

5/ prowadzenie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych

6/ unowocześnianie Olimpiady poprzez wprowadzanie nowoczesnych, atrakcyjnych narzędzi wspierających ją i umożliwiających jej realizację (interaktywny serwis internetowy będący informacyjno-edukacyjną platformą Olimpiady)

7/ lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych,

8/ rozszerzenie współdziałania nauczycieli akademickich z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży uzdolnionej,

9/ doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z młodzieżą uzdolnioną

10/ udzielenie wsparcia uczniom i nauczycielom poprzez organizację i realizację projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Akademia Olimpijczyka”

Eliminacje są trzystopniowe:

I stopień – zawody szkolne

II stopień – zawody okręgowe

III stopień i zawody centralne.

Uczestnik Olimpiady przygotowuje się samodzielnie do eliminacji wszystkich stopni korzystając z opieki szkoły i pomocy nauczyciela w ukierunkowaniu pracy.