I stopień – etap szkolny 23/24

I etap składa się z dwóch części: testu pisemnego na papierze oraz testu online.

Część I etap I, realizowany w szkole (papierowy)

Etap szkolny przeprowadzany jest w postaci egzaminu papierowego. Test składać się będzie z 125 pytań, za każde pytanie będzie można otrzymać 1 punkt. Na rozwiązanie testu przeznaczono 90 minut. Do części II etapu I przejdą uczestnicy, którzy otrzymają minimum 94 punkty.

Test jest przeprowadzany jednocześnie w całym kraju we wskazanym dniu i godzinie. Prawidłowość przebiegu Olimpiady na terenie szkoły może być skontrolowany przez wizytację osób powołanych przez Komitet Główny OJA na terenie całego kraju.

Test przygotowany zostanie dla dwóch grup  – A i B, tak by uczniowie sąsiadujący ze sobą nie mieli możliwości nieuczciwych konsultacji.

Pliki w formie PDF: plik z testem oraz plik z kluczem będzie umieszczony(zgodnie z terminarzem) DO POBRANIA W PANELU DLA NAUCZYCIELI KOORDYNATORÓW (http://rejestracja.oja.wsjo.pl).

Karty odpowiedzi SPRAWDZA NAUCZYCIEL KOORDYNATOR. Po I części I etapu i sprawdzeniu testów nauczyciel REJESTRUJE UCZNIÓW, którzy zdobyli 94 i więcej punktów. Kolejno KARTY ODPOWIEDZI, PROTOKÓŁ, DOKUMENTACJĘ RODO uczestników z danej szkoły, którzy uzyskali więcej niż 94 (włącznie) punktów pakowane są do JEDNEJ koperty / paczki wysyłane do Komitetu Głównego Olimpiady listem poleconym priorytetowym za potwierdzeniem odbioru w celu weryfikacji (tylko za pośrednictwem Poczty Polskiej, nie można wysyłać kurierem). NIE NALEŻY PRZESYŁAĆ dokumentów uczniów, którzy nie zostali zakwalifikowani do dalszego uczestnictwa. Braki w dokumentacji skutkują dyskwalifikacją uczestnika.

Nauczyciel samodzielnie ogłasza wyniki, natomiast Komitet Główny weryfikuje poprawność naliczenia punktów przesłanych kart odpowiedzi. W przypadku nieścisłości powiadomiona zostanie dyrekcja szkoły (zgodnie z terminarzem).

Po I części I etapu należy OBOWIĄZKOWO zarejestrować uczniów! https://oja.wsjo.pl/rejestracja-uczniow/

ADRES DO KORESPONDENCJI

(Proszę koniecznie dopisać Biuro Komitetu Głównego OJA)

Biuro Komitetu Głównego OJA
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S.B. Lindego
61-577 Poznań, ul. Różana 17A.


Część II etap I, realizowany w szkole (on-line)

Część II etap I – Test online rozwiązywany WYŁĄCZNIE NA TERENIE SZKOŁY.

Część druga I etapu polega na rozwiązaniu przez uczestników testu on-line sprawdzającego znajomość gramatyki i słownictwa.

Uczestnicy przystępujący do drugiej części I etapu mogą rozwiązywać go z komputerów szkolnych  (na systemie Windows, Linux, MacOS, nie mogą podchodzić do konkursu na telefonach komórkowych czy tabletach).

Prawidłowość przebiegu Olimpiady na terenie szkoły może być skontrolowany przez wizytację osób powołanych przez Komitet Główny OJAJ na terenie całego kraju.

Dostęp, dla nauczyciela koordynującego, do loginów i haseł dla uczestników zostaną opublikowane na panelu dla nauczyciela, po zalogowaniu na stronie https://rejestracja.oja.wsjo.pl

Ogłoszenie wyników części II, I etapu i kwalifikacji do II etapu nastąpi zgodnie z terminarzem.

Do drugiego etapu Olimpiady kwalifikowani są uczestnicy, którzy uzyskali
co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.

Wyniki będą dostępne tylko dla nauczyciela rejestrującego szkołę, NA PANELU DLA NAUCZYCIELI PO ZALOGOWANIU. Zespół OJA nie informuje o wynikach drogą telefoniczną ani mailową.