II stopień – okręgowe 23/24

Część I etap II – test on-line

Część I etapu II odbędzie się zgodnie z terminarzem. Szkoła sama decyduje o dniu i godzinie przeprowadzonego egzaminu, mieszcząc się w zakresie dat podanych w terminarzu.

Uczniowie z jednej szkoły nie muszą rozwiązywać testu w jednym czasie – nauczyciel może zorganizować kilka terminów dla swoich wszystkich uczniów.

Część I etapu II polega na rozwiązaniu przez uczestników testu on-line sprawdzającego znajomość gramatyki i słownictwa oraz WOKAJ.

Test składać się będzie z kilku pytań, na łączną sumę 45 pkt, przy czym za każde pytanie będzie można otrzymać 1 punkt. Na rozwiązanie testu przeznaczono 45 minut. Test należy rozwiązać wyłącznie w szkole pod opieką nauczyciela.

Uczestnicy muszą rozwiązywać go z komputerów szkolnych wyposażonych w dostęp do Internetu. Komitet Główny ma możliwość sprawdzenia lokalizacji komputera posługując się geotargetowaniem na podstawie IP komputera.

Dostęp, dla nauczyciela koordynującego, do loginów i haseł dla uczestników zostaną opublikowane  na panelu dla nauczyciela, po zalogowaniu na stronie https://rejestracja.oja.wsjo.pl

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I KWALIFIKACJI DO CZĘŚCI II zgodnie z terminarzem

Do kolejnej części Olimpiady kwalifikowani są uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ORAZ NAUCZYCIELI – EGZAMINATORÓW OLIMPIADY
JĘZYKA ANGIELSKIEGO – ETAP II, CZĘŚĆ I


Część II etap II – rozmowa on-line

przeprowadzana zgodnie z listą imienną z przydzielonym dokładnym terminem rozmowy.

II część to rozmowa przez komunikator internetowy (realizowana w szkole, lub innym dowolnym miejscu gdzie uczestnik posiada dostęp do komputera podłączonego do Internetu). Do II części podchodzą tylko osoby, które uzyskały minimum 75% punktów z części I. Rozmowa składać się będzie z czterech pytań, na łączną sumę 40 pkt.

Do kolejnego, III etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które rozwiązały test, odbyły rozmowę przez videokomunikator z Komisją i uzyskały, co najmniej 75% sumy możliwych do zdobycia punktów. Informacja o wynikach zostanie umieszczona na panelu Olimpiady (informacja dostępna tylko dla nauczyciela zgłaszającego po zalogowaniu na stronie).

Egzamin trwa około 15 minut, czas na jedno pytanie to około 2 minuty. 2 pytania będą dotyczyć lektur wymienionych poniżej i 2 WOKAJ.

Egzamin ustny podczas II etapu prowadzony będzie on-line za pomocą videokomunikatorów (szczegółowe informacje zostaną opublikowane nie późnej niż 5 dni przed etapem).

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I KWALIFIKACJI DO CZĘŚCI II zgodnie z terminarzem

Niniejsza lista obejmuje reprezentatywne dla wybranych nurtów i konwencji literackich teksty gatunkowe (poezja, proza, dramat).

Pytania, jakich spodziewać się powinni Uczestnicy/Uczestniczki Olimpiady Języka Angielskiego (dla uczniów szkół średnich) nie będą pytaniami zamkniętymi, czy ściśle faktograficznymi. Od Uczestnika/Uczestniczki  oczekuje się wejścia w dialog z tekstami: nakreślenie zależności między tekstami z listy a szerzej rozumianą kulturą (w tym ich wykorzystanie w tekstach późniejszych na zasadzie intertekstualności albo aluzji, czy relacji tekst–adaptacja). Tekst stanowi punkt wyjścia do rozmowy z Komisją egzaminującą, ale to krytyczne myślenie oraz ogólne rozeznanie w powiązaniach między literaturą i kulturą będzie przedmiotem oceny Uczestnika/Uczestniczki OJA. Innymi słowy, Uczestnik/Uczestniczka powinien/powinna, poza znajomością treści wymienionych tekstów, być w stanie krótko omówić ujęcie poruszanych w nich zagadnień (np. przedstawień Południa Stanów Zjednoczonych) nie tylko w tekstach z listy, ale skonfrontować te przedstawienia z innymi znanymi jemu/jej tekstami kultury (powieściami, poezją, filmem, serialem, etc.). Dodatkowo pytania mogą dotyczyć różnic lub podobieństw między tekstami z listy, czy nazwania i scharakteryzowania konwencji wykorzystywanych w jednym lub kilku z nich. Jako że lista tekstów nie jest długa, każdy Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/zobowiązana jest zapoznać się z każdym z nich, pamiętając jednocześnie, że tekst nie istnieje w izolacji, a jest częścią szerszej mapy pojęciowej służącej generowaniu, ale i przekazywaniu znaczeń. W rezultacie, Organizator OJA oczekuje od Uczestników/Uczestniczek wykazania się nie tylko znajomością faktów, ale też szerszym zrozumieniem – i uwrażliwieniem na – zależności między literaturą/kulturą a rzeczywistością społeczną i historyczną.

Zarówno na Etapie II (część ustna), jak i Etapie III (część ustna) OJA, obowiązuje cała lista tekstów. Zważywszy na ograniczenie liczby tekstów w tegorocznej edycji OJA Uczestnicy nie otrzymują listy pytań przed rozmową z odpowiednią Komisją, a odpowiadają na nie impromptu.

Lista tekstów obowiązująca Uczestników Olimpiady Języka Angielskiego (dla uczniów szkół średnich)  w roku szkolnym 2023/2024:

British:

Poetry:

a. John Donne, „The Flea” + „The Sun Rising”

b. Andrew Marvell, „The Definition of Love” + „To His Coy Mistress”

Prose:

a. Virginia Woolf, Orlando

b. John Fowles, The French Lieutenant’s Woman

Drama:

a. Laura Wade, Posh (cf. The Riot Club – a movie adaptation of the play)

b. Kate Tempest, Wasted

American:

Poetry:

a. e. e. cummings, „anyone lived in a pretty how town” + „next to of course god america i”

b. T. S. Eliot, „The Waste Land” + „The Four Quartets”

Prose:

a. Donald Barthelme, „The Balloon” + Snow White

b. Thomas Pynchon, The Crying of Lot 49

Drama:

a. Tony Kushner, Angels in America             

b. Branden Jacobs-Jenkins, Appropriate


Część II etap II – OBOWIĄZKOWA rejestracja 

Egzamin ustny będzie odbywał się poprzez komunikator TEAMS (można go zainstalować na komputerze ucznia lub wystarczy przeglądarka). Proszę aby każdy UCZEŃ (nie nauczyciel), który dostał się do III części II etapu powiadomił nas mailowo na adres oja@wsjo.pl o swoich danych.


W mailu proszę podać: imię i nazwisko, nazwę szkoły wraz z miastem, login z platformy e-learningowej (dostęp do loginów ma nauczyciel prowadzący) na której odbywały się poprzednie etapy OJA (proszę nie wysyłać hasła). Prosimy także o podanie swojego (UCZNIA) numeru telefonu, numer ten będzie potrzebny tylko w przypadku ewentualnych problemów technicznych. Nie będzie wykorzystywany w inny sposób. Podanie numeru telefonu jest obowiązkowe, ułatwia bezpośredni kontakt. Na każdy mail odpowiemy i potwierdzimy otrzymanie zgłoszenia. Brak potwierdzenia oznacza iż mail nie dotarł lub został wysłany na błędny adres. Potwierdzanie trwa maksymalnie 3 dni robocze.
Na maile czekamy WYŁĄCZNIE od 22.01.2024 do 25.01.2024.

22-25.01.2024OBOWIĄZKOWA rejestracja uczniów do egzaminów ustnych. ZMIANA TERMINU NA 29-31.01.2024


Brak korespondencji wraz z podaniem powyższych danych w wyznaczonym terminie równa się z dyskwalifikacją uczestnika.

Każdy uczeń zostanie zapisany na wyznaczony przez Komitet Główny dzień oraz godzinę. Szczegółowe dni oraz godziny zostaną opublikowane na stronie https://oja.wsjo.pl/Lista/

Egzamin ustny będzie odbywał się poprzez komunikator internetowy, obowiązuje rejestracja ucznia.

Egzamin ustny będzie trwał około 10-15 minut podczas którego zostaną zadane cztery pytania.
Do egzaminu proszę być przygotowanym na 15 minut przed i 15 minut po wyznaczonej godzinie. Jest to czas w którym ewentualnie połączenie może się przesunąć.

LINK do spotkania otrzyma uczeń najpóźniej 24 godziny przed egzaminem (drogą mailową, na adres z którego zostało do na wysłane zgłoszenie). Po połączeniu się proszę czekać w poczekalni aż egzaminator wpuści uczestnika na egzamin.

Uczeń do egzaminu ustnego może podejść w dowolnym miejscu np. w szkole lub w domu.
Przed podejściem do egzaminu proszę okazać Komisji swoją legitymację uczniowską, ewentualnie paszport, dowód osobisty. Brak dokumentu jest równoznaczny z dyskwalifikacją uczestnika.

Informujemy, iż w dniach trwania egzaminów ustnych nie będzie można skontaktować się z Organizatorami drogą telefoniczną. Prosimy o kontakt mailowy.