Regulamin 23/24

REGULAMIN

OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Podstawę prawną Olimpiady i zasad jej działania stanowi ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.)

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. poz. 125, z 2009 r. poz. 1041 oraz z 2014 r. poz. 1290) wprowadza się zmiany zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r.

Olimpiada finansowana jest z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, uzupełnianej o środki własne organizatora i pozyskane środki od sponsorów.

Cel olimpiady: Ważnym celem, jaki ma spełniać Olimpiada, jest aktywizacja uczniów, by poprzez celowe zdobywanie wiadomości podnosili ogólny poziom wiedzy, przygotowując się tym samym znacznie lepiej do samodzielnego studiowania. Celem Olimpiady jest również lepsze przygotowanie przyszłych kandydatów na studia neofilologiczne z zakresu filologii angielskiej.

Olimpiada Języka Angielskiego (adresowana do uczniów szkół średnich) jest konkursem przedmiotowym z języka angielskiego, a nie egzaminem, którego celem jest określenie albo potwierdzenie stopnia znajomości języka anielskiego. Należy pamiętać, że zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestnika na Olimpiadzie Języka Angielskiego nie pokrywa się w stu procentach z programami nauczania w szkołach państwowych i z zakresem wiedzy zawartym w większości podręczników szkolnych. Olimpiady nie można postrzegać jak sprawdzian, do którego przygotowuje się wedle ściśle określonego zakresu wymagań.

Olimpiada Języka Angielskiego to konkurs, który wymaga wyjścia poza podręcznik szkolny i poza sztampowe myślenie o nauce (i nauczaniu) tego języka obcego. Olimpiada to konkurs dla osób z zamiłowaniem do nauki języka angielskiego, mających świadomość, że ten język obcy to nie tylko gramatyka i słownictwo, ale także elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych, w tym szeroko pojmowana kultura, tj. literatura, historia, sztuka, sport, itp.

Celem Olimpiady Języka Angielskiego jest nie tylko pielęgnowanie pasji do nauki tego języka obcego, ale także rozbudzanie jej poprzez motywowanie uczestników do poszerzania horyzontów. Organizatorowi konkursu zależy na tym, aby uczniowie rozwijali umiejętność wykazywania inicjatywy w procesie uczenia się i w rezultacie doskonalili przejmowanie kontroli nad tym procesem, poprzez na przykład samodzielne poszukiwanie wiarygodnych źródeł do nauki, podejmowanie decyzji dotyczących sposobów uczenia się i wyznaczanie celów.
Uczestnik, któremu zależy na odniesieniu sukcesu na Olimpiadzie Języka Angielskiego powinien pracować nad umiejętnościami analizowania i oceniania zebranych informacji oraz rozwiązywania problemów.

Rozdział I – Olimpiada i jej organizator

1. Prawa i obowiązki Organizatora


1.1. Organizatorem olimpiady jest
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego
z siedzibą w Poznaniu, ul. Różana 17A, 61-575 Poznań
tel. 690-280-870
e-mail: oja@wsjo.pl;
strona internetowa Olimpiady: https://oja.wsjo.pl/

1.2. Zadaniem Organizatora jest:

A. Realizacja olimpiady zgodnie z postanowieniami jej regulaminu i dokumentacji programowej.
B. Organizacja sieci okręgów.
C. Przygotowanie zadań na poszczególne etapy olimpiady.
D. Zapewnienie logistyki przedsięwzięcia (dystrybucja materiałów informacyjnych oraz testów, organizacja procesu zgłoszeń, komunikacja z uczestnikami, nauczycielami, opiekunami prawnymi, organizacja dystrybucji wyników poszczególnych etapów, rezerwacja sal, rezerwacja noclegów, organizacja wyżywienia finalistów, organizacja finału i uroczystego zakończenia, prowadzenie rozliczeń finansowych).
E. Wsparcie Komitetu Głównego w organizacji olimpiady.
F. Kontakt z uczestnikami – rozwiązywanie problemów i sporów.
G. Działania promocyjne upowszechniające olimpiadę.

1.3. Organizator ma prawo:
A. Do anulowania wyników poszczególnych etapów lub nakazywania powtórzenia zawodów w razie ujawnienia istotnych (naruszających regulamin olimpiady) nieprawidłowości.
B. Do wykluczenia z udziału w olimpiadzie uczestników łamiących regulamin olimpiady (decyzja podejmowana wspólnie z Komitetem Głównym).
C. Do prowadzenia współpracy z Komitetem Głównym na zasadach wyznaczonych przez regulamin oraz zapisy na stronie głównej oja.wsjo.pl.
D. Do reprezentowania olimpiady na zewnątrz.
E. Do rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących olimpiady i jej uczestników.
F. Do nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi (np. sponsorami).

2. Struktura organizacyjna olimpiady.


2.1. Struktura organizacyjna:
Merytorycznie olimpiada jest oparta na modelu rozproszonym: komitet główny i komitety okręgowe.
Administracyjnie olimpiada organizowana jest na modelu scentralizowanym – administracja olimpiady mieści się w siedzibie Organizatora.

2.2. Komitet Główny:
A. Komitet Główny Olimpiady składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, kierownika organizacyjnego i co najmniej ośmiu członków, wśród których znajdują się: nauczyciele akademiccy i nauczyciele szkól ponadgimnazjalnych, z specjaliści z dziedziny nauk objętych programem Olimpiady oraz przedstawiciele młodzieży.
B. Członków Komitetu Głównego powołuje i zatwierdza Organizator Olimpiady.
C. Przewodniczącego i kierownika organizacyjnego wybiera ze swego grona Komitet Główny, a zatwierdza Organizator. Tworzą oni Prezydium Komitetu Głównego, uprawnione do podejmowania bieżących decyzji, zatwierdzanych następnie na najbliższym posiedzeniu Komitetu Głównego.
D. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek prezydium Komitetu Głównego, mogą być powoływani do składu Komitetu Głównego dalsi jego członkowie.
E. Kierownik Organizacyjny Olimpiady wykonuje uchwały Komitetu Głównego i zadania zlecone przez przewodniczącego, czuwa nad organizacją i przebiegiem Olimpiady – OJA /eliminacji/. Ma on do pomocy biuro Komitetu Głównego.


2.3 Obowiązki Komitetu Głównego:
A. Opracowanie szczegółowych wytycznych w sprawie organizacji wszystkich etapów, wraz z tematyką /zakresem materiału/, jednolitym sposobem oceny prac pisemnych i wypowiedzi ustnych oraz terminarzem zawodów poszczególnych etapów.
B. Ustalanie treści zadań na wszystkie etapy olimpiady, zgodnie z przyjętym systemem i dbanie o zachowanie ich tajności.
C. Ustalanie kryteriów kwalifikowania zawodników do kolejnych etapów Olimpiady.
D. Ustalanie okręgów, z pomocą których przeprowadzane są etapy okręgowe.
E. Udzielanie wyjaśnień i instruktażu Komitetom Okręgowym.
F. Ustalanie listy uczestników etapu centralnego (tj. finału) – na podstawie analizy wyników prac pisemnych i egzaminów ustnych z etapu okręgowego.
G. Przyznawanie finalistom dyplomu finalisty, wystawianie finalistom zaświadczenia, według wzoru określonego przez MEN, przyznawanie nagród finalistom.
H. W przypadku łamania regulaminu Olimpiady podejmowanie decyzji o wykluczeniu jej uczestnika;
I. Rozpatrywanie w ciągu 2 tygodni odwołań i rozstrzyganie innych sporów wynikających z kwestii merytorycznych.

2.4. Komitety Okręgowe

W porozumieniu z Dyrektorami Instytutów Filologii Angielskiej powoływane są na ich Uczelniach Komitety Okręgowe Olimpiady, które tworzą przewodniczący, sekretarz oraz zespół specjalistów. Do obowiązków Komitetów Okręgowych należy: organizowanie i nadzór nad realizacją zawodów szczebla szkolnego, organizacja i przeprowadzenie etapu okręgowego online.

2.5. Komisje szkolne.

Zawody I stopnia organizowane są w szkołach. Dyrektorzy szkół powołują komisję szkolną lub wskazują osobę odpowiedzialną za organizację zawodów I etapu w szkole. Obowiązkiem Dyrektorów szkół lub wyznaczonych przez nie osób jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy powielaniu i przechowywaniu testów, by nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

Rozdział II – Organizacja olimpiady

3. Uczestnicy olimpiady.


3.1. Adresatami olimpiady są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych: szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

3.2. By wziąć udział w olimpiadzie uczestnik powinien: zapoznać się z zakresem tematycznym i terminarzem Olimpiady. Dyrektorzy szkół, biorących udział w Olimpiadzie, mają obowiązek dopilnowania, aby wszelkie informacje dotyczące Olimpiady zostały podane do wiadomości nauczycieli języka angielskiego i zainteresowanych uczniów.
Dyrektorzy szkół – lub upoważnione przez nich osoby – zgłaszają szkołę, poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie oja.wsjo.pl zgodnie z terminarzem.


3.3. Biorąc udział w Olimpiadzie Uczestnicy przyjmują do wiadomości postanowienia regulaminu olimpiady, wyrażają na nie zgodę i zobowiązują się do: przestrzegania regulaminu i terminarza Olimpiady, oraz wszelkich zapisów zamieszczonych na stronie oja.wsjo.pl, realizacji zadań zgodnie z ich założeniami, informowania Komitetu Głównego lub organizatora o wszelkich sprawach wyjątkowych związanych z ich udziałem w Olimpiadzie – zwłaszcza o nagłych wypadkach lub zastrzeżeniach. Jednocześnie wzięcie udziału w Olimpiadzie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia i zgodnie z postanowieniami odpowiedniej ustawy o ochronie danych osobowych.

3.4. Uczestnik ma prawo do:
A. Udziału w Olimpiadzie, po zgłoszeniu jego uczestnictwa przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego wyznaczoną.
B. Uczestnicy etapu centralnego mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych na czas niezbędny do udziału w zawodach.
C. Do zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia na poziomie III etapu.
D. Składania odwołań od decyzji Komisji Egzaminacyjnej, Komitetu Okręgowego lub Komitetu Głównego.

4. Organizacja zawodów Olimpiady:
4.1. Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny. Zawody są organizowane przez Komitet Główny Olimpiady, którego decyzje realizuje Kierownik Organizacyjny Olimpiady.
Zawody są trójstopniowe i obejmują następujące etapy::
I stopień – etap szkolny (część I i II)
II stopień – etap okręgowy (część I i II)
III stopień – etap centralny (tj. finał, część I i II).
Komitet Główny corocznie, przed rozpoczęciem roku szkolnego, zamieszcza na stronie internetowej olimpiady aktualne wytyczne – zawierają terminarz, zasady uczestniczenia, wymagany zakres materiałów, uprawnienia laureatów itp. Wszystkie informacje zawarte na stronie oja.wsjo.pl są integralną częścią regulaminu.


4.2. Zawody I stopnia części I oraz części II są realizowane w szkołach: przeprowadza je komisja szkolna, powołana przez dyrektora lub – w małych szkołach – wyznaczony przez dyrektora nauczyciel. Szczegóły znajdują się na stronie oja.wsjo.pl w zakładce I stopień – etap szkolny 23/24


4.3.  Zawody II stopnia składają się z eliminacji pisemnych oraz eliminacji ustnych. Zawody II stopnia części I są realizowane w szkołach: przeprowadza je komisja szkolna, powołana przez dyrektora lub – w małych szkołach – wyznaczony przez dyrektora nauczyciel. Cześć II – rozmowa online może odbyć się w dowolnym miejscu, nie musi odbywać się na terenie szkoły. Szczegóły znajdują się na stronie oja.wsjo.pl w zakładce II stopień – etap szkolny 23/24

4.4. Zawody centralne odbywają się w Poznaniu i są organizowane przez Komitet Główny, a przeprowadzane przez wyznaczoną przez niego Komisję Egzaminacyjną. Liczba uczestników dopuszczonych do finału nie może być mniejsza niż 55. Komitet Główny, w uzasadnionych przypadkach, może zwiększyć liczbę finalistów – np. z powodu minimalnej różnicy punktowej (mniejszej niż cały punkt) pomiędzy ostatnim uczniem kwalifikującym się do finału a następnymi.
Zawody III stopnia składają się, dla wszystkich zawodników, z części pisemnej (testu) i ustnej. Na etapie centralnym uczestnicy zobowiązani posiadać i okazać przy wejściu na egzamin pisemny dowód osobisty lub legitymację szkolną.
Uchwałą Komitetu Głównego 20 uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki otrzymuje tytuł i uprawnienia laureatów olimpiady. Pozostałe osoby uzyskują tytuł finalisty oraz uczestników finału.

Szczegóły znajdują się na stronie oja.wsjo.pl w zakładce III stopień – etap szkolny 23/24

5. Przepisy szczegółowe


5.1. Udział osób niepełnosprawnych.

Organizator dokona wszelkich starań, aby w miarę możliwości w danych warunkach organizować zawody w taki sposób i w takich miejscach, by nie wykluczały udziału osób niepełnosprawnych. W tym celu organizator będzie dążył do organizacji zawodów w pomieszczeniach łatwo dostępnych dla osób z ograniczeniami ruchowymi.


5.2. Nagłe zachorowania i wypadki losowe.


Nieobecność uczestnika podczas zawodów Olimpiady, spowodowana nagłym zachorowaniem, bądź wypadkiem losowym skutkuje zakończeniem przez tego uczestnika udziału w olimpiadzie na ostatnim zrealizowanym przez niego etapie. W uzasadnionych przypadkach, po dokładnym rozpoznaniu powodu nieobecności, uzyskaniu dokumentów potwierdzających ważny i nagły charakter tego powodu, na drodze indywidualnej decyzji Komitet Główny może wyznaczyć zastępczy termin danego etapu dla uczestnika.


5.3. Pokrywające się terminy.

Organizator dołoży starań by planowane przez niego terminy umożliwiały start wszystkim zainteresowanym uczestnikom.


5.4. Dyskwalifikacja.

W przypadku złamania punktu regulaminu Olimpiady (np. nieprzygotowanie lektur z literatury lub wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego, korzystanie z niedozwolonych pomocy) organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika Olimpiady. Oznacza to wykluczenie z uczestnictwa w Olimpiadzie.


5.5. Odebranie uprawnień.

W przypadku wykrycia w ciągu 5 lat po zakończeniu danej edycji Olimpiady nieprawidłowości w postępowaniu uczestnika, które powinny spowodować jego dyskwalifikację, Komitet Główny lub jego Prezydium ma prawo odebrać laureatowi lub finaliście uzyskany przez niego tytuł. O tej decyzji powiadamiany jest niezwłocznie listem poleconym Dyrektor szkoły delegującej uczestnika, odpowiedni Komitet Okręgowy Olimpiady, właściwe Kuratorium Oświaty oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna.

5.6. Edukacja domowa.

Uczniowie spełniający obowiązek szkolny według zasad obowiązujących w Edukacji Domowej piszą I i II część, I stopnia oraz I część stopnia II w szkole macierzystej (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082 ze zm.; Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.)

5.7. Szkoła w chmurze.

Uczniowie spełniający obowiązek szkolny w Szkole w Chmurze z siedzibą w Warszawie piszą wszystkie etapy tj. pisemny papierowy części I, część II  etapu I oraz pozostałe części etapów tj. testy online – I część II etapu oraz I część etapu III w jednej ze Szkół Partnerskich, z którymi współpracuje Szkoła w Chmurze (Zgodnie z Art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– prawo oświatowe)

5.8 Wysyłka dokumentów.

Wysyłka dokumentów po I części I etapu.

Adres do wysyłki. (Proszę koniecznie dopisać Biuro Komitetu Głównego OJA)

Biuro Komitetu Głównego OJA Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S.B. Lindego

61-577 Poznań, ul. Różana 17A.

Karty odpowiedzi (proszę nie wysyłać kart z testem) wraz z protokołem oraz formularzem RODO należy wysłać w jednej kopercie, paczce (nie przyjmujemy przesyłek nadanych kurierem). Wysyłka dotyczy dokumentacji WYŁĄCZNIE UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II CZĘŚCI I ETAPU tj. zgodnie z progiem punktowym podanym na stronie oja.wsjo.pl.

6. Tryb odwoławczy.

6.1. Uczestnik, który uważa, że wynik, jaki uzyskał w czasie zawodów, nie odzwierciedla poziomu jego odpowiedzi, lub że zawody były prowadzone z naruszeniem regulaminu Olimpiady, ma prawo złożenia odwołania, osobiście (z podpisem rodzica / opiekuna prawnego) lub za pośrednictwem Dyrektora szkoły delegującej.

6.2. Odwołanie składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego w terminie 7. dni po uzyskaniu wglądu do testu (decyduje data stempla pocztowego). O wgląd do testu wnioskuje nauczyciel zgłaszający albo uczestnik lub jego rodzic/prawny opiekun. Wniosek przesłany powinien być listem poleconym priorytetowym na adres Komitetu Głównego w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników (decyduje data stempla pocztowego).

6.3. Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis okoliczności oraz dane kontaktowe składającego odwołanie (imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres korespondencyjny, pełna nazwa szkoły wraz z adresem). Obowiązkowym elementem odwołania jest wskazanie konkretnego zadania i udzielonej odpowiedzi, które uczestnik uważa za niewłaściwie ocenione, przytoczenie argumentacji merytorycznej za zmianą oceny (m.in. powołanie się na informacje zawarte w słownikach i kompendiach gramatycznych języka angielskiego – przykłady z życia codziennego, w tym powoływanie się na język osobniczy native speakers, nie są uznawane za argumenty merytoryczne). Wzorcem dla oceny wypowiedzi podczas części ustnych poszczególnych etapów jest system fonetyczny w odmianie brytyjskiej lub amerykańskiej.

6.4. Po wpłynięciu odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego osobiście lub przez wyznaczoną osobę zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu wskazuje także ewentualny sposób realizacji odwołania. Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres odwołującego się oraz powiadamia Dyrektora jego szkoły.

6.5. Olimpiada Języka Angielskiego  jest konkursem, w którym udział jest nieobowiązkowy innymi słowy jest konkursem dla uczniów chcących dodatkowo, w poszerzonym wymiarze sprawdzić swoją wiedzę z zakresu języka angielskiego. W związku z powyższym w trakcie trwanie konkursu na żadnym z jego etapów nie obowiązuje jakiekolwiek wydłużenie czasu rozwiązywania testów czy też dostosowywania zasad ocenia. Wszystkich uczestników obowiązują, bez wyjątku, zapisy niniejszego regulaminu.

7. Rejestracja przebiegu zawodów okręgowych (II stopnia) i centralnych (III stopnia)

Zawody II stopnia oraz centralne są w części ustnej protokołowane. Protokoły sporządzane są na bieżąco w czasie odpowiedzi Uczestnika i zawierają pytania jakie otrzymał oraz udzielone odpowiedzi wraz z komentarzem. Protokoły odpowiedzi są przechowywane w siedzibie Komitetów Okręgowych bądź Komitetu Głównego przez 2 lat od dnia ogłoszenia wyników, po upływie tego czasu są niszczone.

Rozdział III – Uprawnienia i nagrody

8. Nagrody i uprawnienia
8.1. Uczestnicy finału Olimpiady mogą uzyskać następujące tytuły:
Laureaci to 20 najlepszych uczestników spośród finalistów
Finaliści to pozostali uczestnicy zawodów III stopnia, którzy przystąpili do tych zawodów i uzyskali mininum 75% punktów możliwych do zdobycia.

Uczestnicy finału to pozostałe osoby, które uzyskały mniej niż 75% możliwych do zdobycia punktów.
Wyróżnieni – osoby wyróżnione przez Komitet Główny za wyniki osiągnięte w czasie Olimpiady.


8.2. Uprawnienia laureatów i finalistów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Uprawnienia są dostępne na stronie oja.wsjo.pl w zakładce Uprawnienia.
8.3. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata lub finalisty jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).
8.4. Laureaci Olimpiady otrzymują dyplomy laureata oraz nagrody, fundowane przez Organizatora , patronów honorowych i sponsorów Olimpiady.

Rozdział V – Postanowienia końcowe.


1. Komitet Główny może przedkładać właściwym Kuratoriom Oświaty lub MEN propozycje, dotyczące przyznawania wyróżnień i nagród nauczycielom, zasłużonym w pracach na rzecz przygotowania młodzieży do udziału w Olimpiadzie.
2. Komitet Główny ustala rodzaj dokumentacji z zawodów I i II stopnia oraz sposób jej prowadzenia i przechowywania.
3. Komitet Główny prowadzi archiwum akt olimpiady z zawodów III stopnia oraz gromadzi między innymi takie dokumenty jak: skład osobowy Komitetu, rejestr wydanych zaświadczeń i dyplomów laureatów, finalistów oraz uczestników finału. Dokumentację statystyczną i finansową.
4. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące obowiązującego terminarza, zakresu Olimpiady oraz szczegółowy, obowiązujący na dany rok szkolny, opis etapów znajduje się na stronie www.ojaj.wsjo.pl i jest nieodłączną częścią regulaminu.

5. Olimpiada Języka Angielskiego oraz Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów to dwie różne olimpiady, choć o podobnej nazwie.

Olimpiada Języka Angielskiego adresowana jest do uczniów szkół średnich. Kontakt z organizatorami znajdziecie Państwo na stronie https://oja.wsjo.pl/

Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów adresowana jest do uczniów szkół podstawowych. Kontakt znajdziecie Państwo na stronie https://ojaj.wsjo.pl/

Taka sama zasada dotyczy pozostałych olimpiad.

Olimpiada Języka Hiszpańskiego adresowana jest do uczniów szkół średnich. Kontakt z organizatorami znajdziecie Państwo na stronie https://ojh.wsjo.pl/

Olimpiada Języka Niemieckiego adresowana jest do uczniów szkół średnich. Kontakt z organizatorami znajdziecie Państwo na stronie https://ojn.wsjo.pl/

Cztery olimpiady mają zupełnie inne biura organizacyjne, inny charakter i przeznaczone są dla innych grup odbiorców, OBOWIĄZUJE DO NICH OSOBNA REJESTRACJA. Łączy je tylko podobna nazwa i instytucja organizatora.

Rejestracja szkoły do niewłaściwej Olimpiady skutkuje brakiem możliwości udziału.