I stopień – etap szkolny


Zawody I stopnia są realizowane WYŁĄCZNIE NA TERENIE SZKOŁY: przeprowadza je komisja szkolna, powołana przez dyrektora lub – w małych szkołach – wyznaczony przez dyrektora nauczyciel języka angielskiego.

Komisje szkolne – zawody I stopnia organizowane są w szkołach. Dyrektorzy szkół powołują komisję szkolną lub wskazują osobę odpowiedzialną za organizację zawodów I etapu w szkole. Obowiązkiem Dyrektorów szkół lub wyznaczonych przez nie osób jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy powielaniu i przechowywaniu testów, by nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

Na etapie szkolnym test składa się z 60 zadań, podzielonych po połowie między gramatykę i słownictwo.

Uczniowie piszą test w ciągu 60 minut. Niedozwolone jest korzystanie ze słowników i innych pomocy. Na czas egzaminu należy wyłączyć telefony komórkowe.

Komisja szkolna ocenia testy, w oparciu o przygotowany przez Komitet Główny klucz do testu, i przesyła ocenione, CZYTELNIE podpisane i opatrzone pieczęcią szkoły testy w ciągu dwóch tygodni do odpowiedniego Komitetu Okręgowego (POCZTĄ POLSKĄ, W JEDNEJ PACZCE, LISTEM POLECONYM, PRIORYTETOWYM ZA POTWIERDZENIEM ODBIORU). W przesyłce należy nadać tylko te prace, które zdobyły 30 (włącznie) i więcej punktów. Szkoły, które nie mają uczniów z wymaganą punktacją nie przysyłają ani testów ani protokołu.

Adresy komitetów okręgowych znajdują się na stronie oja.wsjo.pl  DO PRZESYŁKI PROSZĘ TAKŻE DOŁĄCZYĆ WYPEŁNIONY I OPIECZĘTOWANY PROTOKÓŁ. W Komitetach Okręgowych testy te są weryfikowane przez sekretarzy okręgowych i/lub wyznaczone przez nich osoby.

Do dnia 14 grudnia 2022 roku, na stronie WWW Olimpiady, zostanie ogłoszona decyzja Komitetu Głównego o ilości punktów dopuszczających ucznia do etapu okręgowego olimpiady. https://oja.wsjo.pl/terminarz/

Na stronie oja.wsjo.pl w zakładce stopień II – okręgowe https://oja.wsjo.pl/ii-stopien-okregowe/ zostaną opublikowane wszystkie informacje o przebiegu II stopnia oraz o progu punktowym kwalifikującym do etapu okręgowego Olimpiady.