II stopień – okręgowe

Drodzy Olimpijczycy, Szanowni Pedagodzy,

prosimy o uważną lekturę poniższych informacji i wymogów oraz zastosowanie się do nich.

Uczestnik musi uzyskać 41 punktów, aby przejść do etapu okręgowego. Z powodu kryzysu, zagrożenia stwarzanego przez COVID, fali zachorowań na grypę itd., a także występujących oraz przewidywanych zimowych problemów komunikacyjnych część pisemna etapu okręgowego odbędzie się w szkołach, 9 stycznia 2023 r. o godzinie 14:00, a część ustna zostanie przeprowadzona online.

Etap okręgowy to test pisemny (uczestnicy otrzymają wydruki testów). Test ten jest jednakowy dla wszystkich uczestników w całej Polsce i przeprowadzony zostanie jednocześnie w całym kraju. Prawidłowość przeprowadzenia konkursu na terenie szkoły może zostać skontrolowana przez osoby powołane do takiej wizytacji przez Komitet Główny OJA w dowolnym miejscu kraju.

Jedynie nauczyciel, który zgłosił szkołę, otrzyma dostęp do kart z testem. Karty te zostaną wysłane na jego adres 8.01.2023 r. (niedziela). Jeżeli wiadomość nie dotrze, prosimy, aby nauczyciel zgłaszający szkołę poinformował o tym (wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres oja@wsjo.pl)do godziny 11:00 dnia 9.01.2023 r. Po weryfikacji wiadomość zostanie wysłana ponownie.

Protokół, kartę odpowiedzi oraz dokument RODO zamieszczono na stronie https://oja.wsjo.pl/ii-stopien-okregowe/, aby można je wydrukować i przygotować wcześniej. Przypominamy, że na dokumencie RODO musi się znaleźć podpis rodzica/opiekuna prawnego lub samego ucznia, jeśli jest pełnoletni.

Karta odpowiedzi. Uczniowie rozwiązują test wyłącznie na karcie odpowiedzi. Karta z testem służy za brudnopis i pozostaje w szkole. Nie wysyła się jej do ośrodka okręgowego.

Test. Część pisemna II etapu składa się z dwóch testów gramatycznych (wielokrotnego wyboru i tłumaczeniowego), testu leksykalnego (wstawianie słów w luki), sprawdzianu umiejętności czytania oraz testu luk otwartych (cloze test). Ostatnim elementem jest sprawdzian wiadomości kulturowych (test wielokrotnego wyboru), który obejmuje część amerykańską i brytyjską. Na napisanie testu uczniowie mają 2,5 godziny. Niedozwolone jest korzystanie ze słowników i innych pomocy. Na czas egzaminu uczestnicy muszą wyłączyć telefony komórkowe.

W przesyłanej do odpowiedniego okręgu paczce muszą się znajdować dokumenty RODO (zgody uczestników na przetwarzanie danych osobowych), protokół oraz karta odpowiedzi. Paczki niezawierające kompletu dokumentów zostaną zniszczone bez sprawdzania kart odpowiedzi, co oczywiście oznacza dyskwalifikację tych uczestników.

Dokumenty należy wysłać niezwłocznie po odbyciu etapu okręgowego, w jednej kopercie, do 11.01.2023 (liczy się data stempla pocztowego), wyłącznie Pocztą Polską (nie kurierem), poleconym listem priorytetowym za potwierdzeniem odbioru do odpowiedniego okręgu. Wysłanie pracy do niewłaściwego okręgu spowoduje dyskwalifikację szkoły.

Adresy komitetów okręgowych znajdują się na stronie https://oja.wsjo.pl/komitety-okregowe/

UWAGA!

Okręg poznański oraz okręg obejmujący Warszawę i okręg warmińsko-mazurski mają zmienione adresy. Zmieniły się także niektóre zakresy województw.

Komisje okręgowe sprawdzają testy, posługując się kluczem przygotowanym przez Komitet Główny. Testy są następnie weryfikowane przez komitety okręgowe. Po weryfikacji zostaje opublikowana lista uczniów zakwalifikowanych do eliminacji ustnych. W eliminacjach ustnych II stopnia biorą udział tylko uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej połowę punktów z testu pisemnego. Ze względów praktycznych próg ten może zostać podniesiony dla wszystkich okręgów przez Komitet Główny.

Uczestnicy tej części eliminacji okręgowych przystępują do egzaminu ustnego z praktycznej znajomości języka angielskiego, literatury angielskojęzycznej i wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego. Zakres obowiązującego materiału podczas eliminacji ustnych podano na stronie oja.wsjo.pl. Ogłoszenie wyników i decyzji o zakwalifikowaniu uczestników do części ustnej etapu okręgowego nastąpi najpóźniej 17.01.2023 r. Informacje o terminie egzaminów ustnych zostaną opublikowane na stronie oja.wsjo.pl do 17.01.2023 r.

Dokument RODO

Protokół

Arkusz / karta odpowiedzi