1. Zawody I stopnia – szkolne
• Do dnia 15 października 2020 r. nauczyciele dokonują zgłoszenia szkoły wypełniając formularz zgłoszenia w internecie (wzór zgłoszenia oraz formularz internetowy dostępne będą na stronie www.oja.wsjo.pl od dnia 28 września 2020).

• Zgłoszenie zawierać powinno:
1. pełną nazwę i adres szkoły wraz z numerem telefonu
2. imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego w szkole zawody I stopnia
3. numer telefonu oraz adres e-mail na jaki można kontaktować się z nauczycielem prowadzącym zawody szkolne
4. adres e-mail na jaki Komitet Główny prześle test z kluczem. Musi to być służbowy adres dyrektora szkoły lub oficjalny adres szkoły obsługiwany przez dyrekcję lub osoby przez nią upoważnione.
5. ilość uczniów, którzy zadeklarowali udział w zawodach

W dniach od 26 do 30 października 2020 roku Komitet Główny prześle na podany adres e-mail test w postaci pliku PDF (do powielenia). Od 9 listopada będą dostępne klucze na stronie internetowej.

• 6 listopada 2020 r. o godz. 9.00 uczniowie piszą pracę pisemną (test)
Na rozwiązanie pracy należy przeznaczyć 60 min.

• Do dnia 20 listopada 2020 r. nauczyciele przesyłają sprawdzone przez siebie prace, które uzyskały co najmniej 30 punktów, do właściwego KOMITETU OKRĘGOWEGO wraz z protokołem egzaminu celem weryfikacji.

Do dnia 14 grudnia 2020 roku, na stronie WWW Olimpiady, zostanie ogłoszona decyzja Komitetu Głównego o ilości punktów dopuszczających ucznia do etapu okręgowego olimpiady.

2. Zawody II stopnia – okręgowe
Testy II etapu zostaną przesłane przez Komitet Główny poszczególnym Komitetom Okręgowym za pomocą poczty elektronicznej
• do dnia 22 grudnia 2020 roku Komitety Okręgowe zawiadamiają uczestników o dopuszczeniu do zawodów II stopnia oraz o dokładnej organizacji tych zawodów.
• w dniu 14 stycznia 2021 roku odbędzie się część pisemna zawodów II stopnia. Uczniowie dopuszczeni do części ustnej będą zdawali w poszczególnych okręgach w terminie od 14 stycznia do 6 lutego 2021 roku. O zakwalifikowaniu, miejscu i terminie egzaminu ustnego uczniowie zostaną poinformowani przez poszczególne Komitety Okręgowe.

3. Zawody III stopnia – ogólnopolskie
• do dnia 15 marca 2021 roku Komitet Główny zawiadamia uczestników dopuszczonych do zawodów III stopnia o dopuszczeniu oraz miejscu i terminie zawodów,
• zawody centralne odbędą się w dniach 12-13 kwietbia 2021 r. w Poznaniu.