Regulamin

REGULAMIN

OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Regulamin może być dostosowany do zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej.

1. Podstawę prawną Olimpiady i zasad jej działania stanowi ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.)

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. poz. 125, z 2009 r. poz. 1041 oraz z 2014 r. poz. 1290) wprowadza się zmiany zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r.

2. Olimpiada finansowana jest z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, uzupełnianej o środki własne organizatora i pozyskane środki od sponsorów.
3. Cel olimpiady: Ważnym celem, jaki ma spełniać Olimpiada, jest aktywizacja uczniów, by poprzez celowe zdobywanie wiadomości podnosili ogólny poziom wiedzy, przygotowując się tym samym znacznie lepiej do samodzielnego studiowania. Celem Olimpiady jest również lepsze przygotowanie przyszłych kandydatów na studia neofilologiczne z zakresu filologii angielskiej.

Rozdział I – Olimpiada i jej organizator

§ 1. Prawa i obowiązki Organizatora
1.1. Organizatorem olimpiady jest
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego
z siedzibą w Poznaniu, ul. Różana 17A, 61-575 Poznań
tel. 690-280-870
e-mail: oja@wsjo.pl;
strona WWW Organizatora: www.wsjo.pl;
strona internetowa Olimpiady: www.oja.wsjo.pl

1.2. Zadaniem Organizatora jest:
A. realizacja olimpiady zgodnie z postanowieniami jej regulaminu i dokumentacji programowej;
B. organizacja sieci okręgów;
C. przygotowanie zadań na poszczególne etapy olimpiady;
D. zapewnienie logistyki przedsięwzięcia (dystrybucja materiałów informacyjnych oraz testów, organizacja procesu zgłoszeń, zapewnienie odpowiednich środków do realizacji zawodów, komunikacja z uczestnikami, organizacja dystrybucji wyników poszczególnych etapów, rezerwacja sal, rezerwacja noclegów, organizacja wyżywienia finalistów, organizacja finału i uroczystego zakończenia, prowadzenie rozliczeń finansowych);
E. wsparcie Komitetu Głównego w organizacji olimpiady;
F. kontakt z uczestnikami – rozwiązywanie problemów i sporów;
G. działania promocyjne upowszechniające olimpiadę.
1.3. Organizator ma prawo:
A. do anulowania wyników poszczególnych etapów lub nakazywania powtórzenia zawodów w razie ujawnienia istotnych (naruszających regulamin olimpiady) nieprawidłowości;
B. do wykluczenia z udziału w olimpiadzie uczestników łamiących regulamin olimpiady (decyzja podejmowana wspólnie z Komitetem Głównym);
C. do prowadzenia współpracy z Komitetem Głównym na zasadach wyznaczonych przez regulamin;
D. do reprezentowania olimpiady na zewnątrz;
E. do rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących olimpiady i jej uczestników;
F. do nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi (np. sponsorami).

§ 2. Struktura organizacyjna olimpiady
2.1. Struktura organizacyjna:
– merytorycznie olimpiada jest oparta na modelu rozproszonym: komitet główny i 9 komitetów okręgowych: na uczelniach wyższych z kierunkiem filologia angielska (7 uniwersytetów i 1 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, oraz jedna Fundacja).
– administracyjnie olimpiada organizowana jest na modelu scentralizowanym – administracja olimpiady mieści się w siedzibie Organizatora.

2.2. Komitet Główny:
A. Komitet Główny Olimpiady składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, kierownika organizacyjnego i co najmniej ośmiu członków, wśród których znajdują się: nauczyciele akademiccy i nauczyciele szkól ponadgimnazjalnych, z specjaliści z dziedziny nauk objętych programem Olimpiady oraz przedstawiciele młodzieży.
B. Członków Komitetu Głównego powołuje i zatwierdza Organizator Olimpiady;
C. przewodniczącego i kierownika organizacyjnego wybiera ze swego grona Komitet Główny, a zatwierdza Organizator. Tworzą oni Prezydium Komitetu Głównego, uprawnione do podejmowania bieżących decyzji, zatwierdzanych następnie na najbliższym posiedzeniu Komitetu Głównego;
D. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek prezydium Komitetu Głównego, mogą być powoływani do składu Komitetu Głównego dalsi jego członkowie;
E. Kierownik Organizacyjny Olimpiady wykonuje uchwały Komitetu Głównego i zadania zlecone przez przewodniczącego, czuwa nad organizacją i przebiegiem zawodów /eliminacji/. Ma on do pomocy biuro Komitetu Głównego;
F. obowiązki Komitetu Głównego:
1. opracowanie szczegółowych wytycznych w sprawie organizacji wszystkich etapów, wraz z tematyką /zakresem materiału/, jednolitym sposobem oceny prac pisemnych i wypowiedzi ustnych oraz terminarzem zawodów poszczególnych etapów;
2. ustalanie treści zadań na wszystkie etapy olimpiady, organizowanie dostarczania tych zadań Komitetom Okręgowym /w I etapie za ich pośrednictwem szkołom/, zgodnie z przyjętym systemem i dbanie o zachowanie ich tajności;
3. ustalanie kryteriów kwalifikowania zawodników do kolejnych etapów Olimpiady;
4. ustalanie okręgów, w których przeprowadzane są etapy okręgowe;
5. udzielanie wyjaśnień i instruktażu Komitetom Okręgowym, dotyczących sposobu organizowania przez nie zawodów przeprowadzanych w okręgach;
6. ustalanie listy uczestników etapu centralnego (tj. finału) – na podstawie analizy wyników prac pisemnych i egzaminów ustnych z etapu okręgowego;
7. przyznawanie finalistom dyplomu finalisty;
8. wystawianie finalistom zaświadczenia, według wzoru określonego przez MEN;
9. przyznawanie nagród finalistom;
10. w przypadku łamania regulaminu Olimpiady podejmowanie decyzji o wykluczeniu jej uczestnika;
11. rozpatrywanie w ciągu 2 tygodni odwołań od decyzji komisji okręgowych i komisji centralnej i rozstrzyganie innych sporów wynikających z kwestii merytorycznych. Odwołania takie należy składać pisemnie na adres Komitetu Głównego (Tylko i wyłącznie Pocztą Polską, listem poleconym priorytetowym, za potwierdzeniem odbioru z adresu Dyrektora Szkoły), w ciągu 2 tygodni po eliminacjach.

2.3. Komitety Okręgowe – w porozumieniu z Dyrektorami Instytutów Filologii Angielskiej powoływane są na ich Uczelniach Komitety Okręgowe Olimpiady, które tworzą przewodniczący i sekretarz. Lista Komitetów Okręgowych stanowi załącznik nr 1. do niniejszego regulaminu. Adresy, także adresy poczty elektronicznej Komitetów Okręgowych, znajdują się na stronie internetowej Olimpiady. Do obowiązków Komitetów Okręgowych należy: organizowanie i nadzór nad realizacją zawodów szczebla szkolnego, organizacja i przeprowadzenie etapu okręgowego, komunikacja ze szkołami i uczestnikami Olimpiady, dystrybucja zadań.
2.4. Komisje szkolne – zawody I stopnia organizowane są w szkołach. Dyrektorzy szkół powołują komisję szkolną lub wskazują osobę odpowiedzialną za organizację zawodów I etapu w szkole. Obowiązkiem Dyrektorów szkół lub wyznaczonych przez nie osób jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy powielaniu i przechowywaniu testów, by nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

Rozdział II – Organizacja olimpiady

§ 3. Uczestnicy olimpiady:
3.1. Adresatami olimpiady są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych: szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.
3.2. Uczestnikami olimpiady mogą być również – za zgodą Komitetu Głównego – laureaci wojewódzkich konkursów kuratoryjnych organizowanych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.), rekomendowani przez komisje konkursowe oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych, realizujących indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

3.3. By wziąć udział w olimpiadzie uczestnik powinien: zapoznać się z zakresem tematycznym i terminarzem Olimpiady. Dyrektorzy szkół, biorących udział w Olimpiadzie, mają obowiązek dopilnowania, aby wszelkie informacje dotyczące Olimpiady zostały podane do wiadomości nauczycieli języka angielskiego i zainteresowanych uczniów.
Dyrektorzy szkół – lub upoważnione przez nich osoby – zgłaszają szkołę, poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie oja.wsjo.pl
3.4. Biorąc udział w Olimpiadzie Uczestnicy przyjmują do wiadomości postanowienia regulaminu olimpiady, wyrażają na nie zgodę i zobowiązują się do: przestrzegania regulaminu i terminarza Olimpiady, realizacji zadań zgodnie z ich założeniami, informowania Komitetu Głównego lub organizatora o wszelkich sprawach wyjątkowych związanych z ich udziałem w Olimpiadzie – zwłaszcza o nagłych wypadkach lub zastrzeżeniach. Jednocześnie wzięcie udziału w Olimpiadzie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia i zgodnie z postanowieniami odpowiedniej ustawy o ochronie danych osobowych.

3.5. Uczestnik ma prawo do:
A. udziału w Olimpiadzie, po zgłoszeniu jego uczestnictwa przez dyrektora szkoły;
B. uczestnicy etapów okręgowych i centralnych mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych na czas niezbędny do udziału w zawodach;
C. do zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia na poziomie III etapu;
D. składania odwołań od decyzji Komisji Egzaminacyjnej, Komitetu Okręgowego lub Komitetu Głównego ( patrz § 6).

§ 4. Organizacja zawodów Olimpiady:
4.1. Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny.
4.2. Zawody indywidualne:
4.2.1. Zawody są organizowane przez Komitet Główny Olimpiady, którego decyzje realizuje Kierownik Organizacyjny Olimpiady.
4.2.2. Zawody są trójstopniowe i obejmują następujące etapy::
I stopień – etap szkolny
II stopień – etap okręgowy (9 okręgów)
III stopień – etap centralny (tj. finał).
Komitet Główny corocznie, przed rozpoczęciem roku szkolnego, zamieszcza na stronie internetowej olimpiady aktualne „Wytyczne” do kolejnej olimpiady. „Wytyczne” zawierają terminarz, zasady uczestniczenia, wymagany zakres materiałów, uprawnienia laureatów oraz adresy Komitetów Okręgowych.
4.2.3. Zawody I stopnia są realizowane w szkołach: przeprowadza je komisja szkolna, powołana przez dyrektora lub – w małych szkołach – wyznaczony przez dyrektora nauczyciel języka angielskiego. Stosowane przez Olimpiadę testy pisemne oceniają znajomość języka pod względem poprawności formalnej. Sprawność komunikatywna kandydatów jest jednym z elementów oceny na egzaminie ustnym w II i III etapie. Na etapie szkolnym test składa się z 60 zadań, podzielonych po połowie między gramatykę i słownictwo.
Uczniowie piszą test w ciągu 60 minut. Niedozwolone jest korzystanie ze słowników i innych pomocy. Na czas egzaminu należy wyłączyć telefony komórkowe.
Komisja szkolna ocenia testy, w oparciu o przygotowany przez Komitet Główny klucz do testu, i przesyła ocenione, podpisane i opatrzone pieczęcią szkoły testy w ciągu dwóch tygodni do odpowiedniego Komitetu Okręgowego. W Komitetach Okręgowych testy te są weryfikowane przez sekretarzy okręgowych i/lub wyznaczone przez nich osoby.
Trzy tygodnie po eliminacjach szkolnych Komitet Główny ustala, na podstawie zebranych ze wszystkich okręgów danych statystycznych, minimalną liczbę punktów, kwalifikującą do etapu okręgowego. Komitety Okręgowe, w ciągu tygodnia od decyzji Komitetu Głównego, powiadamiają, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłki listowej, szkoły, których uczniowie zakwalifikowali się do eliminacji okręgowych. W piśmie tym podaje się również wszystkie informacje organizacyjne dotyczące eliminacji 2. stopnia w danym okręgu.
4.2.4. Zawody II stopnia organizowane są przez 9 Komitetów Okręgowych, przeprowadzane w wyznaczonych przez nie miejscach i odbywają jednocześnie się we wszystkich okręgach. Zakwalifikowanie uczestnika do udziału w zawodach II stopnia następuje po uzyskaniu ustalonego przez Komitet Główny minimum punktów w eliminacjach I stopnia. O zakwalifikowaniu uczestnika do zawodów II stopnia zawiadamia szkołę Komitet Okręgowy, w terminie nie późniejszym niż 4 tygodnie od eliminacji szkolnych. Na eliminacjach okręgowych uczestnicy zobowiązani są posiadać i okazać przy wejściu na egzamin pisemny dowód osobisty lub legitymację szkolną.
Zawody II stopnia składają się z eliminacji pisemnych oraz eliminacji ustnych.
Test II etapu składa się z dwu testów gramatycznych (wielokrotnego wyboru i tłumaczeniowego), testu słownictwa (wstawianie słów w luki), testu czytania oraz globalnego testu luk (cloze test). Ostatnim składnikiem zestawu jest test wiadomości kulturowych (wielokrotny wybór), który dzieli się na część amerykańską i brytyjską.
Uczniowie piszą test w ciągu 2,5 godzin. Niedozwolone jest korzystanie ze słowników i innych pomocy. Na czas egzaminu należy wyłączyć telefony komórkowe.
Komisja okręgowa ocenia testy, w oparciu o przygotowany przez Komitet Główny klucz do testu. Następnie testy te są weryfikowane przez sekretarzy okręgowych i/lub wyznaczone przez nich osoby. Po zakończeniu weryfikacji testów ogłaszana jest, o ustalonej przez Komitet Okręgowy porze, w wyznaczonym miejscu, lista uczniów zakwalifikowanych do eliminacji ustnych. Miejsce i czas ogłoszenia tej listy podane są uczestnikom i ich opiekunom do wiadomości w czasie eliminacji pisemnych.
W eliminacjach ustnych II stopnia Olimpiady biorą udział tylko uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej połowę punktów w teście pisemnym. Limit ten może być ze względów praktycznych podniesiony przez Komitet Główny dla wszystkich okręgów. Uczestnicy tej części eliminacji okręgowych zdają egzamin ustny z praktycznej znajomości języka angielskiego, literatury angielskojęzycznej i wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego. Egzamin ustny ma na celu sprawdzenie umiejętności prowadzenia rozmowy w języku angielskim oraz sprawdzenia podstawowych wiadomości z zakresu historii, geografii i literatury Wielkiej Brytanii i USA. Zakres materiału, obowiązującego podczas eliminacji ustnych zamieszczany jest na stronie internetowej Olimpiady www.oja.wsjo.pl

4.2.5. Zawody centralne odbywają się w Poznaniu i są organizowane przez Komitet Główny, a przeprowadzane przez wyznaczoną przez niego Komisję Egzaminacyjną.
Listę uczestników zawodów centralnych ustala Komitet Główny po ustaleniu mnożnika przeliczeniowego oceny ustnej oraz podsumowaniu wyników etapów okręgowych. Liczba uczestników dopuszczonych do finału nie może być mniejsza niż 55. Komitet Główny, w uzasadnionych przypadkach, może zwiększyć liczbę finalistów – np. z powodu minimalnej różnicy punktowej (mniejszej niż cały punkt) pomiędzy ostatnim uczniem kwalifikującym się do finału a następnymi.
O zakwalifikowaniu uczestnika do finału Komitet Główny zawiadamia Szkołę w ciągu dwóch tygodni od zakończenia etapów okręgowych.
Zawody III stopnia składają się, dla wszystkich zawodników, z części pisemnej (testu) i ustnej.
Na etapie centralnym uczestnicy zobowiązani posiadać i okazać przy wejściu na egzamin pisemny dowód osobisty lub legitymację szkolną.
Uczniowie piszą test w ciągu 2,5 godzin łącznie z testem ze słuchu. Niedozwolone jest korzystanie ze słowników i innych pomocy. Na czas egzaminu należy wyłączyć telefony komórkowe.
Wszyscy uczestnicy finału zdają następnego dnia egzamin ustny z praktycznej znajomości języka angielskiego, literatury angielskojęzycznej i wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego. Zakres materiału, obowiązującego podczas eliminacji ustnych zamieszczany jest na stronie internetowej Olimpiady www.oja.wsjo.pl. Egzamin z literatury i wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego odbywają się w języku angielskim. Przed rozpoczęciem egzaminów ustnych ustala się wartość mnożnika do przeliczenia oceny ustnej.
Uchwałą Komitetu Głównego 20 uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki otrzymuje tytuł i uprawnienia laureatów olimpiady. Pozostałe osoby uzyskują tytuł finalisty.
Wyniki finału, zatwierdzone przez Komitet Główny, ogłaszane są kilka godzin po eliminacjach. Zaświadczenia o zdobytych przez uczestnika uprawnieniach Komitet Główny przesyła uczniom na adres szkoły.
§ 5. Przepisy szczegółowe
5.1. Udział osób niepełnosprawnych: Organizator dokona wszelkich starań, aby w miarę możliwości w danych warunkach organizować zawody w taki sposób i w takich miejscach, by nie wykluczały udziału osób niepełnosprawnych. W tym celu organizator będzie dążył do organizacji zawodów w pomieszczeniach łatwo dostępnych dla osób z ograniczeniami ruchowymi, a w indywidualnych przypadkach organizował indywidualny, dostosowany do potrzeb uczestników niepełnosprawnych, tryb przeprowadzania eliminacji poszczególnych stopni.
5.2. Nagłe zachorowania i wypadki losowe:
Nieobecność uczestnika podczas zawodów Olimpiady, spowodowana nagłym zachorowaniem, bądź wypadkiem losowym skutkuje zakończeniem przez tego uczestnika udziału w olimpiadzie na ostatnim zrealizowanym przez niego etapie. W uzasadnionych przypadkach, po dokładnym rozpoznaniu powodu nieobecności, uzyskaniu dokumentów potwierdzających ważny i nagły charakter tego powodu, na drodze indywidualnej decyzji Komitet Główny może wyznaczyć zastępczy termin danego etapu dla uczestnika.
5.3. Pokrywające się terminy: Organizator dołoży starań by planowane przez niego terminy umożliwiały start wszystkim zainteresowanym uczestnikom.
5.4. Dyskwalifikacja: W przypadku złamania punktu regulaminu Olimpiady (np. nieprzygotowanie lektur z literatury lub wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego, korzystanie z niedozwolonych pomocy) organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika Olimpiady. Oznacza to wykluczenie z uczestnictwa w Olimpiadzie.
5.5. Odebranie uprawnień: W przypadku wykrycia w ciągu 5 lat po zakończeniu danej edycji Olimpiady nieprawidłowości w postępowaniu uczestnika, które powinny spowodować jego dyskwalifikację, Komitet Główny lub jego Prezydium ma prawo odebrać laureatowi lub finaliście uzyskany przez niego tytuł. O tej decyzji powiadamiany jest niezwłocznie listem poleconym Dyrektor szkoły delegującej uczestnika, odpowiedni Komitet Okręgowy Olimpiady, właściwe Kuratorium Oświaty oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna.

§ 6. Tryb odwoławczy
6.1. Uczestnik, który uważa, że wynik, jaki uzyskał w czasie zawodów, nie odzwierciedla poziomu jego odpowiedzi, lub że zawody były prowadzone z naruszeniem regulaminu Olimpiady, ma prawo złożenia odwołania za pośrednictwem Dyrektora szkoły delegującej.
6.2. Odwołanie od decyzji Komisji/Komitetu składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego w terminie 2. tygodni po ogłoszeniu wyników (decyduje data stempla pocztowego).
6.3. Odwołanie składa się pisemnie, przesyłając je listem poleconym na adres Komitetu Głównego Olimpiady. Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis okoliczności oraz dane kontaktowe składającego odwołanie.
6.4. Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana listem poleconym na adres odwołującego się.
6.5. Po wpłynięciu odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego osobiście lub przez wyznaczoną osobę zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu.
6.6. Po ustaleniu zasadności odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego wskazuje sposób realizacji odwołania i powiadamia o tej decyzji pisemnie listem poleconym uczestnika składającego odwołanie oraz Dyrektora jego szkoły.

§ 7. Rejestracja przebiegu zawodów okręgowych (II stopnia) i centralnych (III stopnia)
7.1. Zawody II stopnia oraz centralne są w części ustnej protokołowane.
7.2. Protokoły sporządzane są na bieżąco w czasie odpowiedzi Uczestnika i zawierają pytania jakie otrzymał oraz udzielone odpowiedzi wraz z komentarzem..
7.3. Protokoły odpowiedzi są przechowywane w siedzibie Komitetów Okręgowych bądź Komitetu Głównego przez 5 lat od dnia ogłoszenia wyników, po upływie tego czasu są niszczone.

Rozdział III – Uprawnienia i nagrody

§ 8. Nagrody i uprawnienia
8.1. Uczestnicy finału Olimpiady mogą uzyskać następujące tytuły:
– laureaci to 20 najlepszych uczestników spośród finalistów
– finaliści to pozostali uczestnicy zawodów III stopnia, którzy przystąpili do tych zawodów
– wyróżnieni – osoby wyróżnione przez Komitet Główny za wyniki osiągnięte w czasie Olimpiady..
Listę uczestników zawodów III stopnia (centralnych) ustala Komitet Główny na podstawie rankingu wyników zawodów okręgowych. Do zawodów tych Komitet Główny kwalifikuje 55 zawodników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali kraju.
8.2. Uprawnienia laureatów i finalistów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) .
8.3. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata lub finalisty jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).
8.4. Laureaci Olimpiady otrzymują dyplomy laureata oraz nagrody, fundowane przez Organizatora , patronów honorowych i sponsorów Olimpiady.

Rozdział IV – Olimpiada międzynarodowa
§ 9. Udział w olimpiadzie międzynarodowej
9.1. Sposób wyłaniania Uczestników olimpiady międzynarodowej:
Najlepszy laureat Olimpiady może być delegowany do uczestnictwa w olimpiadzie międzynarodowej, jeśli nie posiada jeszcze dyplomu znajomości języka angielskiego na poziomie C-2.

Rozdział V – Postanowienia końcowe:
1. Komitet Główny może przedkładać właściwym Kuratoriom Oświaty lub MEN propozycje, dotyczące przyznawania wyróżnień i nagród nauczycielom, zasłużonym w pracach na rzecz przygotowania młodzieży do udziału w Olimpiadzie.
2. Komitet Główny ustala rodzaj dokumentacji z zawodów I i II stopnia oraz sposób jej prowadzenia i przechowywania przez Komitety Okręgowe.
3. Komitet Główny prowadzi archiwum akt olimpiady z zawodów II stopnia oraz gromadzi między innymi takie dokumenty jak:
A. skład osobowy Komitetu
B. wytyczne dotyczące tematyki Olimpiady
C. rejestr wydanych zaświadczeń i dyplomów laureatów
D. listy laureatów i ich nauczycieli
E. dokumentację statystyczną i finansową.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i publikowany jest bezzwłocznie na stronie internetowej Olimpiady.